Navigace


Slovníček pojmů

Zde jsme pro Vás připravili přehled často použivaných pojmů.

Formy studia a e-learning

Jazykové zkoušky

Jiné znalostní zkoušky

Kurz vs. rekvalifikační kurz

Manažerské kurzy - kurzy MBA a BBA

Pomaturitní studium

 

Formy studia a e-learning

Formou studia se rozumí především způsob, jakým je studium vedeno. Setkáte se pravděpodobně se třemi pojmy - prezenční, dálkové a kombinované. Není pravidlem, že každá škola poskytuje všechny tři formy studia.

Prezenční forma studia

Prezenční, čili denní studium, je nejčastější forma studia především na středních a vysokých školách (mohli bychom říci, že i základní škola je prezenční formou studia, ale zde žádné alternativy neexistují). Slovo prezenční znamená, že student navštěvuje osobně (ať už povinně či nepovinně) hodiny nebo přednášky pořádané v budově školy či fakulty, obvykle v režimu pěti pracovních dnů podle platného rozvrhu.

Dálkové studium

Dálkové, nebo-li distanční studium, umožňuje studentům účastnit se výuky "na dálku". Při této formě studia se v dnešní době hojně využívá tzv. e-learningu a jeho metod. Dálkové studium umožňuje především pracujícím lidem doplnit si chybějící vzdělání (např. dodělat si maturitu) či získat další vzdělání v jejich oboru na vyšší odborné či vysoké škole a získat tak titul. Není však pravdou, že se do školy při dálkovém studiu nepodíváte, naopak budete muset pravidelně do školy docházet na přednášky či konzultace až jedenkrát týdně. Dálkové studium je placené, na veřejných školách podle platné vyhlášky až 5 000 Kč za rok, na soukromých až okolo 25 000 Kč za rok.

Kombinovaná forma studia

Další z možností, jak studovat, je kombinací prezenční a dálkové formy studia. Výuka zde probíhá částečně pomocí e-learningu a částečně prostřednictvím prezenční výuky, jež se koná několikrát za semestr obvykle formou přednáškového bloku. Režim zkoušek je často stejný jako u prezenčního studia, zde se však musíte připravovat samostatně. Tuto formu studia uvítají hlavně ti, kteří dávají přednost individuální přípravě a chtějí studovat vysokou školu, ale u toho třeba začít již pracovat.

E-learning

E-learning, tedy electronic-learning, znamená v překladu něco jako učení či výuka pomocí elektroniky a výpočetní techniky. Existuje mnoho různých definic, které se objevily v průběhu vývoje e-learningu, jenž mimochodem stále pokračuje. E-learning je stále více využíván díky neustálému rozvoji a rozšiřování výpočetní techniky, internetu a komunikačních technologií. Co si ale konkrétně představit pod tímto pojmem? Jde o tzv. interaktivní kurzy, tedy aplikace, které Vás provádí učebními lekcemi krok za krokem, online kurzy i veškeré zdroje dostupné v elektronické podobě (knihy, skripta, články, výukové materiály a další zdroje včetně audio a videonahrávek). Zcela novou formou e-learningu jsou tzv. videokonference (přenos videa a audia mezi alespoň dvěma různými místy v reálném čase po internetu). Existují také virtuální univerzity, které lze studovat a získat titul kompletně „na dálku“ bez navštěvování školy, online zkoušení apod.

 

Jazykové zkoušky 

Jazykové zkoušky vychází z potřeby rychle, jednoduše a spolehlivě rozeznat úroveň znalostí jazyka například a především u uchazečů o zaměstnání. Role člověka, který chce vědět, jak jste na tom třeba se svojí angličtinou, je pak značně zjednodušená – nemusí Vám dávat vyplňovat žádný test, ani s Vámi konverzovat v daném jazyce. Jediný pohled na certifikát mu řekne vše. 

Evropská rada vymezila tři úrovně – A, B, C, které se každá ještě dále dělí na dvě podúrovně označené číslem (nejnižší zkouška je A1, nejobtížnější zkouška C2). Zdaleka ne u všech jazyků existují zkoušky ze všech úrovní.

Samotná zkouška se skládá obvykle ze dvou částí – ústní část a písemná část. Písemná část se pak většinou ještě dělí na poslech, psaní, porozumění čtenému textu a gramatiku. Někdy se může ústní část konat v jiný den a na jiném místě než část písemná. Pro úspěšné absolvování zkoušky bude vyžadováno určité procento bodů z celku či jednotlivých částí. U všech zkoušek buďte připraveni na to, že si sáhnete hlouběji do kapsy – nejdražší jsou zkoušky z angličtiny a platí, že čím pokročilejší zkouška, tím dražší. Platnost vydaných certifikátů o složení zkoušky je obvykle celoživotní.

Trendem posledních let je upřednostňování mezinárodních zkoušek před státnicemi, protože jsou uznávané i v zahraničí. Představíme Vám obě možnosti, abyste si sami mohli udělat konkrétní obrázek.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky jsou určené pro studenty cizích jazyků. Pro každý jazyk existuje několik základních úrovní mezinárodních zkoušek od nejzákladnější znalosti až po znalosti na úrovni rodilého mluvčího. Dále také existují různé specializované zkoušky, např. právní angličtina, obchodní angličtina, či zkoušky pro děti.

Zkoušky pořádá obvykle institut země, která jazyk reprezentuje, a ta Vám po úspěšném složení zkoušky také vystaví příslušný certifikát. Kdy se dozvíte výsledek zkoušky, to závisí na konkrétní organizaci. U Cambridgeských zkoušek je to například půl roku, u jiných jen měsíc. Pro přípravu ke zkoušce není nutné absolvovat nákladný kurz, ale vyplatí se to. Jazykové školy mají k dispozici minulá znění zkoušek (ta se jinak dají obvykle koupit) a mnoho materiálů k procvičování. Kromě toho jsou hodiny vedeny rodilými mluvčími či zkušenými anglicky mluvícími lektory, kteří Vám pomohou se optimálně připravit přesně podle Vašich potřeb. Když se Vám nepodaří zkoušku složit, můžete to zkusit za nějakou dobu znovu.

 

British Council

Jsou zaměřeny na britskou angličtinu a věnují se jak teoretické, tak praktické znalosti jazyka. Zprostředkovávají známé Cambrigské zkoušky (certifikáty KET, PET, FCE, CAE, CPE) a IELTS.

 

City&Guilds

Zkoušky pořádané mezinárodní organizací City&Guilds jsou zaměřeny především na praktickou znalost jazyka a na schopnost použít ji v reálné komunikaci. Narozdíl od běžné praxe u ostatních zkoušek netestují City&Guilds gramatiku ve zvláštním oddíle, ale v kontextu ostatních dovedností.

 

Öesterreich institut

Je organizace, která se soustředí na výuku německého jazyka a zabezpečuje také zkoušky Rakouského jazykového diplomu (ÖSD).

 

Alliance Francaise

Instituce na podporu rozvoje francouzského jazyka u nás, které zabezpečuje jeho kvalitní výuku a závěrečné zkoušky DELF/DALF.

 

Instituto Cervantes

Umožnuje získat diplomy ze španělštiny DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera), které jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem, který svědčí o Vaši úrovni znalosti tohoto jazyka. Certifikát vydává Ministerstvo školství, kultury a sportu ve Španělsku právě prostřednictvím této organizace v ČR.

 

Instituto Italiano

Institut , který je zaměřený výuku italštiny a kulturní výměnu s touto zemí. Umožnujě také získat certifikát o dosažené úrovni z tohoto jazyka.

 

Státní jazykové zkoušky – tzv. státnice

Jsou organizované státem (resp. jazykovými školami pověřenými státem) a jejich struktura je podobná jako struktura mezinárodních zkoušek. Největší rozdíl mezi státní a mezinárodní zkouškou je v tom, že státní zkouška není mezinárodně uznávaná. Kromě toho u státní zkoušky jste pozváni ke složení ústní části až poté, co jste úspěšně absolvovali část písemnou. V případě, že nebudete připuštěni k druhé, ústní části zkoušky, bude Vám navrácena část poplatku za zkoušku (příp. pokud platíte jednotlivé části zvlášť, ústní část již neplatíte). I u státnic se používá rozlišení podle obtížnosti - máme tedy tzv. malé a velké státnice.

Pro studium či práci v zahraničí Vám určitě státnice stačit nebudou. Naopak existují i speciální tlumočnické a překladatelské státnice pro uchazeče o tato zaměstnání a dále zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt pro cizince.

 

Jiné znalostní zkoušky

 Obor: Informační technologie

ECDL je zkratkou European Computer Driving Licence. Jedná se o mezinárodní, standardizovanou zkoušku ověřující schopnost práce s PC, tzv. počítačovou gramotnost. Znalosti jsou zjišťovány pomocí praktických testů a jejich účelem je ověřit, že uchazeč umí efektivně pracovat s informačními technologiemi na základní úrovni. Složíte-li zkoušku úspěšně, bude Vám vystaven ECDL certifikát s mezinárodní platností.

Organizace pořádající tuto zkoušku musí vlastnit certifikát České společnosti pro kybernetiku a informatiku, která vlastní pověření ECDL Foundation a má výhradní právo akreditovat testovací centra a vydávat ECDL certifikáty v České republice.

Obor: pojišťovnictví a finančnictví

Dohled nad pojišťovnickým sektorem má v České republice Česká národní banka. Ta také pravidelně pořádá zkoušky odborné způsobilosti, a to ve třech úrovních - základní, střední a vyšší stupeň. Tuto zkoušku musí složit každý, kdo chce vykonávat profesi pojišťovacího zprostředkovatele - laicky finančního poradce. Aby se mohl uchazeč ke zkoušce přihlásit, musí předložit doklad o ukončení minimálně odborného středoškolského vzdělání či vysokoškolského vzdělání (lze i mimo obor) a minimálně 40 dní před řádným termínem zkoušky podat přihlášku (formulář pro přihlášení) na ministerstvu financí. Samotná zkouška se pak skládá ze dvou částí, z nichž jedna je písemná a druhá ústní. Uchazeč, který správně zodpověděl více než 80% otázek v písemném testu již neabsolvuje ústní část a ve zkoušce uspěl. Pro úspěšné složení písemné části je třeba správně zodpovědět alespoň 60% otázek. Uchazeč, který u zkoušky neuspěl, se může znovu přihlásit na kterýkoliv následující termín. Po složení zkoušky je úspěšnému uchazeči předáno osvědčení.

Zkouška se koná celkem čtyřikrát ročně, a to pravidelně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Připadne-li datum na den pracovního klidu, vyhlásí ministerstvo financí mimořádný termín (zpravidla nejbližší následující pracovní den). Rozsah znalostí potřebných k úspěšnému složení zkoušky je přesně vymezen ve vyhlášce ministerstva financí 582/2004 Sb. ze dne 18. listopadu 2004 včetně dalších upřesnění a požadavků.

Seznam školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytujících vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí najdete  zdeSeznam pojišťoven s povolením ČNB provozovat vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí najdete zde.

 

Kurz vs. rekvalifikační kurz

Pod pojmem rekvalifikace rozumíme získání nové odborné způsobilosti, tedy nové kvalifikace. Kurzy označené jako rekvalifikační by měly vést k tomu, aby jejich absolventi byli schopni danou činnost vykonávat v rámci pracovního úvazku. Většinou jsou zakončeny zkouškou, jejímž účelem je ověřit nabyté znalosti a dát záruku, že absolvent náplň kurzu opravdu zvládl. Není nikde dáno, že po skončení kurzu musíte hledat zaměstnání v oboru, v němž jste právě absolvoval/a kurz. Rekvalifikační kurzy poskytují komplexní vzdělání v daném oboru, často značně zhuštěné a objemné, ale plnohodnotné a přesně dané – proto mohou často dobře posloužit i zájemcům, kteří si pouze chtějí kvalitně rozšířit své obzory. Zkoušku však musí absolvovat každý, jinak Vám nebude vystaven certifikát o úspěšném absolvování kurzu a složení zkoušky. Zkouška je standardizovaná a zaštítěná státem. Kurz obvykle trvá několik týdnů či dokonce měsíců.

Naproti tomu existuje mnoho jiných kurzů, které nejsou rekvalifikační. Většinou je pouze na organizátorovi kurzu, co bude přesně jeho náplní, proto se probírané učivo ve stejně nazvaném kurzu od různých společností může lišit. Nevýhodou takového kurzu může být rozdílná pokročilost jednotlivých účastníků. Často se pak stane, že pro jednoho je probíraná látka již dobře známá a jiný ji potřebuje více probrat a vysvětlit. Výhodou může být naopak to, že se Vám díky menšímu počtu účastníků bude vyučující více individuálně věnovat, než je možné v rekvalifikačním kurzu. Konkurenční boj mezi společnostmi nabízejícími kurzy je v současnosti velký, takže můžete očekávat, že se Vám bude společnost snažit vyjít vstříc a nalákat Vás na další nabízené kurzy. Narozdíl od rekvalifikačních kurzů bývají ostatní kurzy často jednorázové, trvají jen několik hodin, nebo třeba den či dva, případně i týden.

 

Manažerské kurzy - kurzy MBA a BBA

MBA

Je zkratka pro Master of Business Administration, což v překladu znamená zjednodušeně něco jako Magistr v oboru obchodu, řízení a správy. Prakticky se jedná o vysokoškolský kurz navazující na bakalářské studium zaměřený na manažerské dovednosti, po jehož absolvování získáte titul Mgr. (magistr) a mezinárodní certifikát o absolvování kurzu MBA. Studovat kurz MBA můžete např. víkendově při zaměstnání, formou třídenních cyklů nebo individuálně (každá škola nabízí jiný časový program, na němž také závisí celková délka studia). Výuka je intenzivní a probíhá v angličtině nebo v češtině a může mít různé zaměření (např. na komerční právo, obecné právo apod.). Jde o placené vzdělávání, cena celého kurzu se pohybuje v řádu stovek tisíc korun.

Podmínky přijetí ke studiu MBA se liší, vždy však musíte mít ukončené bakalářské studium, znalost anglického či jiného jazyka na určité úrovni, u některých škol je vyžadována praxe (2-3 roky) a většinou budete muset projít nějakou formou přijímacího řízení, ať už písemným testem či vstupními pohovory. Někde je vyžadován také motivační dopis nebo doporučující dopisy.

Školy vyučující v České republice kurzy MBA mají obvykle pověření nějaké zahraniční univerzity. Od roku 1998 existuje také Česká asociace škol vyučujících MBA - tzv. CAMBAS, ježímž cílem je zaručit kvalitu těchto kurzů srovnatelnou s kurzy MBA v zahraničí. Ne všechny školy nabízející kurzy MBA v ČR jsou členy této asociace.

V minulosti byly kurzy MBA celosvětově velmi prestižní, v současnosti jejich obliba klesá hned z několika důvodů. Kouzelné představy o kurzu, který z Vás udělá skvělého manažera se často nevyplní a může se zdát (zejména Vašim nadřízeným), že kurz neměl požadovaný efekt. Ne vždy se tak absolventům kurzu skutečně vrátí investované protředky. Nikdo Vám také nezaručí, že po absolvování kurzu MBA budete lepší než jiní manažeři bez podobného kurzu, nebo že se z Vás vůbec stane úspěšný manažer. Často se také ozývají hlasy odpůrců MBA vzdělání, kteří mu vytýkají přílišné zaměření na teorii a nedostatek praktických znalostí a dovedností. Jiní také podotýkají, že školy ani nemají možnost dobře "vycvičit" své účastníky při výuce v prostředí školy. Na druhou stranu je zde také mnoho pozitivních ohlasů a lidí, kteří kurzy doporučují a jsou s nimi spokojeni.

Seznam škol, které jsou členy CAMBAS je k nahlédnutí zde.

Další školy nabízející studium MBA:

TC Business School

Fakulta podnikatelská Vysokého Učení Technického v Brně

Vysoká škola ekonomie a managementu

The Open University Business School pro Českou a Slovenkou republiku

Ústav práva a právní vědy

The University of Northern Virginia in Praque

BBA

Je zkratkou Bachelor of Business Administration a označuje bakalářské studium zaměřené na obchod, řízení a ekonomii. Titul je obdobou MBA, ale není tolik známý a uznávaný. Pro přijetí ke studiu také neplatí tak přísné požadavky. Cena se v závislosti na pořádající škole pohybuje okolo 50-60 000 Kč za rok, což je poměrně běžná cena za studium na soukromé vysoké škole.

Školy nabízející studium BBA v ČR:

The University of Northern Virginia in Praque 

ESMA

 

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium je dalším typem kurzu, který nabízejí vzdělávací instituce. Jde o jednoleté denní intenzivní studium jazyka nebo kombinace jazyků či nějakého oboru, např. medicíny (příprava ke studiu na lékařské fakultě). Zpravidla probíhá v dopoledních hodinách a je primárně určeno čerstvým či budoucím maturantům, kteří se nedostanou na vysokou školu, nebo chtějí odjet studovat či pracovat do zahraničí. Studenti jsou zde rozděleni do kurzů podle pokročilosti. V daném roce je jim ze zákona udělen statut studenta, takže za ně stát hradí sociální a zdravotní pojištění a mají nárok na všechny studentské výhody, jako např. studentské slevy, úlevy na daních apod. Jeden rok studia vyjde asi na 30 000 Kč, což je stále levnější než rok na soukromé vysoké škole. Některé vzdělávací společnosti nabízejí možnost přihlásit se do pomaturitního studia již během maturitního ročníku a vrácení celého školného v případě přijetí na VŠ. Výhodou je to, že čím dříve se rozhodnete přihlásit se do pomaturitního programu, tím lepší cenu dostanete (a jde až o několikatisícové slevy). V ceně kurzů často nebývají zahrnuty studijní materiály, zato získáte některé výhody v podobě slev u partnerů jazykových škol a často i u škol samotných na jejich ostatní kurzy. Dále jazykové školy jako součást kurzu někdy pořádají doplňkové aktivity (společenské akce, sportovní víkendy…).